§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin korzystania z Serwisu www.samanatura.eu określa warunki świadczenia przez Usługodawcę Usługi Serwisu, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 123 z późn. zm.), w tym zasady korzystania z Serwisu, zakres odpowiedzialności Usługodawcy, oraz zasady postępowania reklamacyjnego a także reguluje kwestie związane z prowadzeniem sklepu internetowego.
 2. Każdy kto korzysta z Serwisu powinien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 3. Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika oznacza pełną akceptację treści niniejszego Regulaminu.
 4. Jeżeli Użytkownik nie akceptuje postanowień Regulaminu, powinien niezwłocznie zaprzestać korzystania z Serwisu. 

§2. Definicje

 1. Usługodawca/ Sprzedawca– Best Shot Media Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, ul. Towarowa 20b, 10-417 Olsztyn, NIP: 1231291245, numer kontaktowy: (+48) 666 458 393
 2. Kupujący– osoba fizyczna, osoba prawna bądź jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej zawierająca ze Sprzedawcą za pomocą Serwisu umowę sprzedaży na odległość
 3. Serwis/ Sklep internetowy – serwis/ sklep internetowy prowadzony przez Usługodawcę pod adresem: www.samanatura.eu
 4. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną oraz regulamin Sklepu internetowego
 5. Użytkownik –osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnej, która korzysta z Usług Serwisu
 6. Rejestracja – proces zakładania Kont Indywidualnego przez Użytkownika poprzez formularz rejestracyjny
 7. Usługa – usługa świadczona drogą elektroniczną polegająca na wysyłaniu i odbieraniu danych za pomocą publicznych systemów teleinformatycznych na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron
 8. Konsument– osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 9. Towar– dostępna w Sklepie internetowym rzecz ruchoma, będąca przedmiotem Umowy sprzedaży zawieranej na odległość pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą
 10. Umowa sprzedaży– Umowa sprzedaży zawarta pomiędzy Kupującym a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego
 11. Umowa świadczenia usługUmowa świadczenia Usług zawarta pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem za pośrednictwem Serwisu
 12. Konto indywidualne – usługa elektroniczna z przypisanym loginem i hasłem w której zapisane są dane podane przez kupującego oraz historie jego zamówień

§3. Warunki świadczenia Usług za pomocą Serwisu

 1. Do korzystania z Usług w Serwisie, niezbędne jest spełnienie następujących, minimalnych wymagań technicznych:
 • posiadanie komputera/laptopa lub innego urządzenia multimedialnego z dostępem do sieci Internet,
 • posiadanie jednej z następujących przeglądarek internetowych: Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Apple Safari- zaktualizowanej do najnowszej wersji,
 • posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (dotyczy wyłącznie osób zamierzających zawrzeć umowę sprzedaży oraz osób, które chcą zapisać się do Newslettera, skorzystać z formularza kontaktowego lub założyć Konto Indywidualne)
 1. Dążąc do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych Usług oraz sprawności funkcjonowania Serwisu, Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw technicznych, w czasie których określone funkcjonalności Serwisu mogą być ograniczone albo niedostępne.
 1. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za przerwy w świadczeniu Usług, które wynikają z  przyczyn od niego niezależnych lub które są spowodowane działaniem siły wyższej, np. pożar, powódź, klęski żywiołowe.

Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do nazwy Serwisu, domeny internetowej, strony internetowej, a także do wzorców, formularzy, logotypów zamieszczanych na Stronie Internetowej Sklepu (z wyjątkiem logotypów i zdjęć prezentowanych na Stronie Internetowej Sklepu w celach prezentacji Towarów, do których to prawa autorskie należą do podmiotów trzecich) należą do Sprzedawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz za zgodą Sprzedawcy wyrażoną w formie pisemnej.

§4. Rodzaje i zakres Usług świadczonych za pomocą Serwisu
na rzecz Użytkowników oraz warunki korzystania z Serwisu przez Użytkowników

 1. Usługodawca nie pobiera opłat za korzystanie z Serwisu przez Użytkownika. Usługodawca zastrzega sobie jednak prawo do wprowadzenia odpłatności świadczonych w ramach Serwisu Usług, o czym poinformuje Użytkowników z odpowiednim wyprzedzeniem.
 2. Zawarcie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego rozpoczęcia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług następuje z chwilą każdorazowego zakończenia korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 4. Z chwilą rozpoczęcia korzystania z Serwisu, Użytkownik potwierdza zapoznanie się z treścią Regulaminu oraz akceptuje jego postanowienia.
 5. Za pośrednictwem Serwisu Użytkownik ma dostęp do następujących Usług:
  • dokonywania zakupów za pomocą Serwisu,
  • założenia Konta Indywidualnego pozwalającego na zapisywanie historii swoich zamówień oraz modyfikację danych,
  • przeglądania treści udostępnionych w Serwisie,
  • dodawanie komentarzy,
  • zapisanie do Newsletter’a,
  • korzystanie z formularza kontaktowego.
 6. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z serwisu w sposób zgodny z przepisami prawa i postanowieniami niniejszego Regulaminu.

§5. Zasady składania zamówienia i realizacji umowy sprzedaży

 1. Kupujący może robić zakupy w Sklepie internetowym posiadając Konto Indywidualne albo bez konieczności Rejestracji Konta Indywidualnego.
 2. W celu założenia Konta Indywidualnego należy wypełnić formularz rejestracyjny. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do założenia Konta indywidualnego.
 3. W przypadku dokonywania zakupów bez Rejestracji należy wypełnić formularz zakupu. Podanie danych osobowych w formularzu jest niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży.
 4. Kupujący może składać zamówienia za pomocą Sklepu internetowego 7 dni w tygodniu 24h na dobę.
 5. W celu złożenia zamówienia należy dokonać wyboru Towaru zarówno w zakresie rodzaju oraz ilości. Każdy z wybranych Towarów należy dodać do koszyka za pomocą odpowiedniego przycisku. Po skompletowaniu całości zamówienia należy przejść do koszyka i kontynuować proces składania zamówienia. W kolejnych krokach Kupujący wybiera sposoby dostawy Towaru oraz metody płatności. Na ostatnim etapie Użytkownik jest informowany o łącznej wartości wybranych Towarów oraz kosztów dostawy.
 6. Warunkiem złożenia zamówienia jest akceptacja Regulaminu oraz Polityki Prywatności poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu.
 7. Złożenie przez Kupującego zamówienia stanowi ofertę Kupującego złożoną Sprzedawcy do zawarcia Umowy sprzedaży Towarów w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego.
 8. Po złożeniu zamówienia Sprzedawca przesyła na podany przez Kupującego adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia zamówienia. Zawarcie Umowy sprzedaży następuje z momentem otrzymania przez Użytkownika informacji o przyjęciu zamówienia.

§6. Warunki i metody płatności

 1. Ceny podane na stronie są podawane w polskich złotych.
 2. Ceny podane na stronie są cenami brutto, zawierającymi podatek VAT.
 3. Ceny podane na stronie nie zawierają kosztów przesyłki.
 4. Ceny mogą ulec zmianie w każdym czasie, nie mają one jednak zastosowania do zamówień złożonych przed zmianą ceny.
 5. Sprzedawca udostępnia Kupującemu następujące metody płatności:
 6. Przelew bankowy za pośrednictwem PayU,
 7. Przelew bankowy za pośrednictwem banku Kupującego,
 8. Przelew bankowy za pośrednictwem PayPal.
 9. W przypadku wyboru przez Kupującego płatności określonej w pkt. 5 ust. b, Kupujący zobowiązany jest do dokonania płatności w nieprzekraczalnym terminie 7 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy sprzedaży. Po przekroczeniu tego terminu Sprzedawca wyznaczy Kupującemu dodatkowy termin na dokonanie płatności. Informacja o dodatkowym terminie na dokonanie płatności zawiera również informację, że po bezskutecznym upływie tego terminu, Sprzedawca odstąpi od Umowy sprzedaży. W wypadku bezskutecznego upływu drugiego terminu na dokonanie płatności, Sprzedawca prześle Kupującemu na trwałym nośniku oświadczenie o odstąpieniu od umowy na podstawie art. 491 Kodeksu Cywilnego.

§7. Koszt, sposoby i termin dostawy

 1. Dostawa wybranego Towaru dostępna jest na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz poza granicami kraju.
 2. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy:
 3. dostawa za pośrednictwem firmy kurierskiej ………………. z siedzibą w…………………….. (www………..pl),
 4. dostawa za pośrednictwem systemem Paczkomatów InPost świadczony przez InPost Paczkomaty sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (www.paczkomaty.pl).
 5. Zamówienie zostanie przekazane do realizacji w ciągu 24h od dnia otrzymania przez Sprzedającego potwierdzenia poprawnego wykonania płatności przez podmiot realizujący płatności.
 6. Dostarczymy produkt zgodnie z potwierdzeniem przesyłki w przedziale czasowym wskazanym przy wyborze rodzaju dostawy, a w każdym razie w nieprzekraczalnym terminie 7 dni od zawarcia Umowy. Jeżeli nastąpią nadzwyczajne okoliczności, które uniemożliwią dostawę we wskazanym terminie Sprzedawca skontaktuje się z Kupującym w celu ustalenia nowego terminu umowy lub zwrotu pieniędzy.
 7. Towar wysyłany jest od poniedziałku do piątku, z wyjątkiem dni ustawowo wolnych od pracy dla Rzeczypospolitej Polskiej.
 8. Dostawa Towaru do Kupującego jest odpłatna, zgodnie z cennikiem dostawy.
 9. Śledzenie zamówienia będzie możliwe na stronie internetowej przewoźnika przy użyciu nadanego indywidualnego kodu z systemu przewoźnika.
 10. W przypadku wyboru dostawy kurierem Kupujący ma prawo sprawdzenia przesyłki w obecności kuriera. W przypadku zauważenia uszkodzenia przesyłki należy spisać protokół szkody w transporcie oraz niezwłoczne powiadomić o tym fakcie Sprzedawcę.
 11. Sprzedawca dołączy do przesyłki będącej przedmiotem Dostawy, dowód zakupu obejmujący dostarczane Towary bądź prześle dowód zakupu na adres mailowy kupującego, zgodnie z preferencjami Kupującego.
 12. Kupujący, który chce otrzymać fakturę VAT powinien zadeklarować ten fakt w momencie składania zamówienia, poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.

§8. Rękojmia (Reklamacja)

 1. Sprzedawca jest odpowiedzialny względem Konsumenta, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną, zgodnie z art. 556 Kodeksu Cywilnego.
 2. W przypadku ujawnienia wady Towaru, Konsument może:
 3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie albo
 4. zamiast zaproponowanego przez Sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sprzedawcę.
 5. Konsument nie może odstąpić od Umowy, jeżeli wada jest nieistotna.
 6. Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia objęcia w faktyczne posiadanie rzeczy przez Konsumenta.
 7. Sprzedawca może odmówić zadośćuczynienia żądaniu Konsumenta co do wymiany Towaru na wolny od wad albo usunięcia wady, jeżeli doprowadzenie do zgodności z Umową Sprzedaży Towaru wadliwego w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe lub w porównaniu z drugim możliwym sposobem doprowadzenia do zgodności z Umową Sprzedaży wymagałoby nadmiernych kosztów. Koszty naprawy lub wymiany ponosi Sprzedawca.
 8. Reklamacja może być złożona na formularzu reklamacyjnym, stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego regulaminu oraz znajdującego się w zakładce „ZWROTY I REKLAMACJE”.
 9. Towar objęty reklamacją należy odpowiednio zabezpieczyć, zapakować wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu (paragon, faktura) i odesłać na adres:

Best Shot Media Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie

 1. Towarowa 20b, 10-417 Olsztyn

 

 1. W terminie 14 dni od dnia otrzymania wadliwego Towaru, wraz z formularzem reklamacji oraz dowodem zakupu, Sprzedawca zobowiązany jest do rozpatrzenia reklamacji. W przypadku bezskutecznego upływu tego terminu uważa się że żądanie Konsumenta uznano za uzasadnione.
 2. Koszty dostawy wadliwego Towaru, w przypadku uznania reklamacji, ponosi Sprzedawca.
 3. Zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za Towar wobec Kupującego niebędącego Konsumentem zostaje wyłączona.

§9. Prawo odstąpienia od Umowy (zwrot)

 1. Konsument, który zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni kalendarzowych odstąpić od niej bez podawania przyczyny i bez ponoszenia dodatkowych kosztów, z wyjątkiem kosztów transportu zwracanego Towaru do Sprzedawcy.
 2. Termin określony w §9 ust. 1 liczony jest od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta, wskazaną przez niego osobę trzecią lub osobę, której skutecznie doręczono przesyłkę pod adresem Konsumenta.
 3. Towar zwracany powinien być w stanie nienaruszonym.
 4. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta jest wyłączone w szczególności w przypadku:
 5. umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.
 6. umowy, w których przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.
 7. W celu odstąpienia od Umowy Konsument może skorzystać z formularza zwrotu, znajdującego się w załączniku nr 2 do niniejszego Regulaminu oraz w zakładce „ZWROTY I REKLAMACJE”.
 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Konsument odpowiada materialnie jedynie za zmniejszenie wartości Towarów wynikające z obchodzenia się z nimi w sposób inny niż jest to konieczne do oceny ich właściwości, cech i funkcjonalności.
 9. Sprzedawca w ciągu 14 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy zwraca Konsumentowi dokonane przez niego płatności, z wyjątkiem kosztów dostarczenia zwracanego Towaru. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do dnia faktycznego objęcia w posiadanie zwracanych przez Konsumenta Towarów.
 10. Jeżeli Konsument, wybrał inny sposób dostawy Towarów niż sposób najtańszy oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu poniesionych przez Konsumenta dodatkowych kosztów.
 11. Konsument, który odstąpił od Umowy zobowiązany jest do odesłania Towaru w ciągu 14 dni roboczych od dnia, w którym nastąpiło te odstąpienie. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Towaru przed upływem tego terminu.
 12. Koszty zwrotu Towaru ponosi Konsument.

§10. Usługa Rejestracji Konta Indywidualnego

 1. Użytkownik ma w Serwisie możliwość założenia Konta Indywidualnego.
 2. W celu założenia Konta Indywidualnego, Użytkownik zobowiązany jest dokonać nieodpłatnej Rejestracji za pomocą formularza udostępnionego przez Usługodawcę w Serwisie.
 3. Założenie Indywidualnego Konta nie jest konieczne do złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym.
 4. Po przesłaniu wypełnionego formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzymuje drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, podany w formularzu rejestracyjnym, potwierdzenie założenia Konta Indywidualnego przez Usługodawcę.
 5. Z chwilą otrzymania maila potwierdzającego zostaje zawarta umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi prowadzenie Indywidualnego Konta, a Użytkownik uzyskuje możliwość dostępu do Indywidualnego Konta.
 6. Użytkownik, który założył Konto Indywidualne może zgłosić Usługodawcy swoje żądanie w zakresie usunięcia Indywidualnego Konta. Usługodawca zrealizuje to żądanie w przeciągu 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia
 7. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania dostępu do Indywidualnego Konta i Usług nieodpłatnych, w przypadku sprzecznego z prawem działania Użytkownika, w szczególności prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub Towaru, działania przez Użytkownika na szkodę innych osób czy też naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 8. Zablokowanie dostępu do Konta Indywidualnego i Usług nieodpłatnych trwa przez okres niezbędny do wyjaśnienia kwestii, która stanowiła podstawę zablokowania dostępu do Konta Indywidualnego i Usług nieodpłatnych. Każdorazowo Usługodawca powiadomi Użytkownika o zablokowaniu Indywidualnego Konta i Usług na adres poczty elektronicznej Użytkownika. 

§11. Usługa Dodawania Komentarzy, Formularza Kontaktowego oraz Newsletter’a

 1. Usługa Dodawania Komentarzy polega na umożliwieniu przez Usługodawcę dodawania subiektywnych komentarzy przez Użytkowników, w szczególności na temat treści publikowanych w Serwisie.
 2. W celu rezygnacji z usługi dodawania komentarzy należy zaprzestać zamieszczania treści przez Użytkownika w Serwisie.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do zablokowania możliwości dodawania komentarzy, w przypadku sprzecznego z prawem działania Użytkownika, w szczególności prowadzenia działalności reklamowej innego przedsiębiorcy lub produktu, działania przez Użytkownika na szkodę innych osób czy też naruszenia przez Użytkownika przepisów prawa lub postanowień Regulaminu.
 4. Usługa korzystania z Formularza Kontaktowego polega na umożliwieniu przez Usługodawcę korzystania przez Użytkowników z formularza kontaktowego, za pomocą którego mogą skontaktować się z Usługodawcą. Do skorzystania z formularza kontaktowego niezbędne jest wpisanie adresu e-mail, na który ma zostać przesłana odpowiedź.
 5. W celu rezygnacji z Usługi korzystania z formularza kontaktowego należy zaprzestać wysyłania zapytań za pomocą formularza kontaktowego.
 6. Usługa Newsletter’a polega na umożliwieniu przez Usługodawcę zapisania się do bazy Newsletter’a przez Użytkowników, w celu otrzymywania informacji o produktach i promocjach. Szczegółowe informacje na temat Newsletter’a znajdują się w zakładce „Regulamin Newsletter’a”.
 7. Zakazane jest zamieszczanie  przez  Użytkowników w  ramach  korzystania z  Usług,  o  których  mowa  w niniejszym paragrafie,  treści  które  mogłyby w szczególności:
  • naruszać jakiekolwiek prawa osób trzecich, w tym dobra osobiste, prawa związane z ochroną praw autorskich i praw pokrewnych, tajemnicą przedsiębiorstwa lub mające związek ze zobowiązaniami o zachowaniu poufności;
  • posiadać charakter obraźliwy bądź stanowić groźbę skierowaną do innych osób, zawierających słownictwo obraźliwe (np. poprzez użycie wulgaryzmów lub określeń powszechnie uznawanych za obraźliwe);
  • posiadać charakter konkurencyjny, reklamowy;
  • naruszać w inny sposób postanowienia Regulaminu, dobre obyczaje, przepisy obowiązującego prawa, normy zwyczajowe.
 8. W sytuacji, w której Użytkownik uzna, że treść opublikowane w Serwisie naruszają ich prawa, dobra osobiste, dobre obyczaje, zasady uczciwej konkurencji, know-how, tajemnicę chronioną prawem lub na podstawie zobowiązania, ma możliwość poinformowania Usługodawcy o takim naruszeniu.
 9. Usługodawca powiadomiony o potencjalnym naruszeniu, podejmuje niezwłoczne działania mające na celu usunięcie ze Strony Internetowej Sklepu, treści będących przyczyną naruszenia.

§12.Odpowiedzialność Usługodawcy

 1. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody Użytkownika powstałe w wyniku:
 2. Nieprawidłowego bądź niezgodnego z Regulaminem korzystania z Serwisu przez Użytkownika;
 3. Awarii sprzętu Użytkownika;
 4. Przerw w działaniu Serwisu spowodowanych siłą wyższą;
 5. Działań lub zaniechań Użytkowników;
 6. Nieuprawnionego dostęp do Konta Indywidualnego Użytkownika na skutek uzyskania dostępu do loginu oraz hasła przez osoby trzecie, które powstało bez winy Usługodawcy. W przypadku wystąpienia podejrzenia o możliwości ujawnienia hasła osobom trzecim, Użytkownik zobowiązuje się niezwłocznie zmienić dane logowania, w tym w szczególności hasło lub skontaktować się w tym celu z Usługodawcą.
 7. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za naruszenie prawa i spowodowanie szkody wywołanej ich działaniami w Serwisie.
 8. Usługodawca nie udziela żadnej gwarancji prawidłowego działania Serwisu w całości albo w części.
 9. Użytkownik może zgłosić Sprzedawcy reklamację w związku z korzystaniem z Usług nieodpłatnych świadczonych drogą elektroniczną przez Usługodawcę. Reklamacja w ty zakresie może zostać złożona w formie elektronicznej i przesłana na adres e-mail biuro.samanatura@gmail.com W zgłoszeniu reklamacyjnym Użytkownik powinien zawrzeć opis zaistniałego problemu, będącego przedmiotem reklamacji. Usługodawca niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni rozpatruje reklamacje i udzieli Użytkownikowi odpowiedzi.

§13. Dane osobowe

 1. Zawierając Umowę Użytkownik oświadcza, że przyjmuje do wiadomości, że jego dane osobowe udostępnione Usługodawcy będą przetwarzane przez Usługodawcę jako administratora danych osobowych w celu świadczenia Usług. Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych znajdują się w zakładce „Polityka Prywatności”.

§14. Postanowienia końcowe

 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu naruszenia jakichkolwiek praw Konsumenta.
 2. W przypadku niezgodności niniejszych zapisów z prawem powszechnie obowiązującym, pierwszeństwo mają przepisy prawa.
 3. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 05.2020.
 4. Umowy zawierane są w języku polskim.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu  w przypadku zmiany funkcjonalności Serwisu, zmiany profilu działalności Usługodawcy lub zmiany przepisów obowiązującego prawa. O każdej zmianie Regulaminu Usługodawca poinformuje Użytkowników mailowo co najmniej na 14 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu.
 6. Aktualna wersja Regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce „Regulamin”. Jeżeli zmiana nastąpi w trakcie realizacji zamówienia oraz podczas korzystania z uprawnień przewidzianych przez obowiązujące przepisy Kupującego obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Konsument może jednak uznać poprzednio obowiązujący Regulamin za mniej korzystny od aktualnego i może poinformować Sprzedającego o wyborze aktualnego Regulaminu jako wiążącego.
 1. W przypadku umów zawartych przed zmianą Regulaminu, zastosowanie ma Regulamin w wersji obowiązującej na dzień zawarcia Umowy.
 2. Konsumentowi przysługuje możliwość skorzystania z następujących, pozasądowych sposobów  dochodzenia roszczeń oraz rozpatrywania reklamacji:
 3. możliwość zwrócenia się z wnioskiem o przeprowadzenie postępowania w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich na podstawie Ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), tj. np. do Wojewódzkiego Inspektora Inspekcji Handlowej w Katowicach;
 4. wystąpienie z wnioskiem o rozpoznanie sprawy przez Stały Polubowny Sąd Konsumencki działający przy odpowiednim Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej; oraz
 5. zwrócenie się do Miejskiego Rzecznika Praw Konsumentów o pomoc w zakresie ochrony interesów i praw Konsumentów. Bezpłatną pomoc Konsumentom w zakresie ochrony ich praw i interesów świadczą także organizacje społeczne, takie jak np.  Stowarzyszenie Konsumentów Polskich.
 6. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie niniejszego Regulaminu jest prawo polskie.
 7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego
 8. Użytkownicy będący Konsumentami mają możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl , w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. Użytkownicy będący Konsumentami mają również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej ODR, dostępnej pod adresem internetowym: ec.europa.eu/consumers/odr.
  Adres poczty elektronicznej Sprzedawcy: biuro.samanatura@gmail.com